بایگانی نوشته‌ها


ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی؛ پروژه عظیم و ماندگار شرکت سرمایه گذاری جاهد

ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی؛ پروژه عظیم و ماندگار شرکت سرمایه گذاری جاهد

شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد که سابقه احداث هر دو بنای فعلی وزارت جهاد کشاورزی را در کارنامه خود دارد هم اکنون درحال اجرای عملیات پروژه احداث ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی است.