بازرگانی داخلی

انعقاد تفاهم نامه

فروش نهاده های دام و طیور

فروش محصولات پروتئینی